ทำเนียบสภาคณาจารย์

ทำเนียบประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาอาจารย์และข้าราชการ (ช่วงแรก)

ปี พ.ศ. 2518-2529
1 พ.ศ. 2518 – 2519 นายยง แย้มสรวล ประธาน
นางสาวอุทุมพร แก้ววิเชียร รองประธาน
นายไพทูร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ
2 พ.ศ. 2519 – 2521 นายไพทูร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธาน
นายยุคล จุลอุภัย รองประธาน
นางสาววัฒนา ทองอยู่ เลขาธิการ
3 พ.ศ. 2522 – 2523 นายไพทูร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธาน
นายรณัชย์ ศิริโชติ รองประธาน
นายนิคม ธาตรี เลขาธิการ
4 พ.ศ. 2524 – 2525 นายดำรง ไชยธีรานุวัฒนศิริ ประธาน
นายไพทูร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองประธาน
นายพงศ์ศักดิ์ กัลป์เสาวภาคย์กุล เลขาธิการ
5 พ.ศ. 2526 – 2527 นายดำรง ไชยธีรานุวัฒนศิริ ประธาน
นายไพทูร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองประธาน
นายพงศ์ศักดิ์ กัลป์เสาวภาคย์กุล เลขาธิการ
6 พ.ศ. 2527 – 2529 นายศุภชัย สุรินทร์วงศ์ ประธาน
ผศ. อนันต์ มีชูเวท รองประธาน
นายมานัส ธีระศิลป์ เลขาธิการทำเนียบสภาคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2529

ปี พ.ศ. 2529 – 2551
1 พ.ศ. 2529 – 2530 ผศ.ทองหล่อ สุขมหา ประธาน
นายไพทูร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองประธาน
ผศ.ชวลิต อยู่ภักดี เลขาธิการ
2 พ.ศ. 2531 – 2533 นายชวลิต อยู่ภักดี ประธาน
นายคมสันต์ ฐิตเมธ รองประธาน
นายชาญวุฒิ พณิชีพ เลขาธิการ
3 พ.ศ. 2533 – 2535 ผศ.พิสิฐ เมธาภัทร ประธาน
นายสมานมิตร อยู่สุขสวัสดิ์ รองประธาน
นายชรัด เทพชยุติมันถ์ เลขาธิการ
4 พ.ศ. 2535 – 2537 ผศ. ชวลิต อยู่ภักดี ประธาน
นายสมานมิตร อยู่สุขสวัสดิ์ รองประธาน
นางสายภิญญ์ เอี่ยมสำอางค์ เลขาธิการ
5 พ.ศ. 2537 – 2538 ผศ. ชวลิต อยู่ภักดี ประธาน
ผศ. รัตน์ สงวนพงษ์ รองประธาน
ผศ. ยรรยง ศรีสม เลขาธิการ
6 พ.ศ. 2538 – 2540 นายคมสันต์ ฐิตเมธ ประธาน
ผศ. สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ รองประธาน
นายชาญ ขำกรณ์ เลขาธิการ
7 พ.ศ. 2540 – 2542 นายคมสันต์ ฐิตเมธ ประธาน
รศ. สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ รองประธาน
ผศ. ศรีบุตร แววเจริญ เลขาธิการ
8 พ.ศ. 2542 – 2544 รศ. สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ ประธาน
รศ. ศรีเพ็ญ เศรษฐเสถียร รองประธาน
นายปราโมทย์ พรหมอินทร์ เลขาธิการ
9 พ.ศ. 2544 – 2546 รศ. สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ ประธาน
รศ. ศรีเพ็ญ เศรษฐเสถียร รองประธาน
ผศ. ธวัชชัย งามสันติวงศ์ เลขาธิการ
10 พ.ศ. 2546 – 2547 นายคมสันต์ ฐิตเมธ ประธาน
ผศ. สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ รองประธาน
รศ. ดร.วัลลภ จันทร์ตระกูล เลขาธิการ
11 พ.ศ. 2547 – 2548 นายคมสันต์ ฐิตเมธ ประธาน
รศ. ชัยพร วงศ์พิศาล รองประธาน
รศ. ดร.วัลลภ จันทร์ตระกูล เลขาธิการ
12 พ.ศ. 2549 – 2551 รศ. ชัยพร วงศ์พิศาล ประธาน
รศ. สุรพล ศรีบุญทรง รองประธาน
รศ. ดร. วัลลภ จันทร์ตระกูล เลขาธิการ


สภาคณาจารย์และพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551

13. พ.ศ.2551 - 2553 รศ.ธานินทร์ ศิลปจารุ ประธาน
นางวิลาวรรณ สว่างศรี รองประธาน
อาจารย์วรรณลักษ์ เหล่าทวีทรัพย์ เลขาธิการ
14. พ.ศ.2553- 2555 อ.สันติ อัตถไพศาล ประธาน
นายประคอง ไชยกิจ รองประธาน
ผศ.วิเศษ ศักดิ์ศิริ เลขาธิการ
15. พ.ศ. 2555 - 2557 อ.สันติ อัตถไพศาล ประธาน
นายประคอง ไชยกิจ รองประธาน
ผศ. ดร. สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ เลขาธิการ
16. พ.ศ. 2557-2559 ผศ.มนตรี เข็มราช ประธาน
น.ส.อรดา เกรียงสินยศ รองประธาน
ผศ. วันชัย โกมลหิรัญ เลขาธิการ
17. พ.ศ.2559-2561 ผศ.มนตรี เข็มราช ประธาน
น.ส.อรดา เกรียงสินยศ รองประธาน
อ.ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการ
18. พ.ศ.2561 - 2563 รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธาน
นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ รองประธาน
ผศ.ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการ
19. พ.ศ.2563 - 2565 รศ. ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธาน
นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ รองประธาน
ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการ
20. พ.ศ. 2565-2567 ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธาน
น.ส.อรดา เกรียงสินยศ รองประธาน
น.ส.พันธุ์ทิพย์ ทรัพย์ผลไทย เลขาธิการ


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102