เสนอความคิดเห็น

ช่องทางการรับเรื่องราว/ข้อแนะนำ/ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามช่องทางดังนี้
1. บันทึกข้อความส่งถึง ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ห้อง 914 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
2. ผ่านตัวแทนของส่วนงาน เพื่อนำเสนอเข้าสู่วาระพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
    เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกรณีเร่งด่วน
3. ผ่านทางเว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน ที่ www.senate.kmutnb.ac.th

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102