การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102