การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รศ. ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับนายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ รองประธาน และ ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102