การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งประกอบด้วยประธานสภาอาจารย์ / สภาคณาจารย์ / สภาพนักงาน และที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกรวม 28 แห่งทั่วประเทศ และมอบของที่ระลึก แก่ผู้เข้าประชุม on-site พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณ และมอบโล่ที่ระลึกการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม จากนั้นผู้เข้าประชุม เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง และเยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มจพ. ตามลำดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้มอบของที่ระลึกแก่ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มจพ. และ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป รวมถึงผู้แทนสำนักหอสมุดกลาง

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102