การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ รองประธานฯ และ ผศ.ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดย ท่านอธิการบดี รศ. เกศินี วิฑูรชาติและคณะ ให้เกียรติมาต้อนรับและเป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับการจัดประชุมครั้งที่ 6/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเป็นเจ้าภาพการประชุม ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 นี้

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102