กรรมการและสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.ร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและสื่อสารองค์กร ปขมท. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 แบบ Onsite รวมถึง สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ ศิริวัฒน์ภัทรา และนางสาวอรดา เกรียงสินยศ เข้าร่วมประชุมแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง” "Transforming People and Reinventing Organizations in the Metaverse Era" ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102