การประชุมกรรมการบริหารและประชุมสามัญ ปขมท. ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
การประชุมกรรมการบริหารและประชุมสามัญ ปขมท. นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและสื่อสารองค์กร ปขมท. และนายถิระ เพชรกำบังภัย ในนามสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการประชุมได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยอาจารย์ ดร. จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธาน ปอมท. ชุดที่ 44 และ นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. ชุดที่ 21 ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการร่วมมือกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ อันจะเป็นผลดีต่อการติดต่อการประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทั้ง ปอมท. และ ปขมท. ร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และวิทยาการแผนใหม่ อันเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทุกๆด้านอย่างยั่งยืนต่อไป

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102