การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ปขมท. ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65” จังหวัดเชียงใหม่
ด้วย นายถิระ เพชรกำบังภัย สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ปขมท. ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102