การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และรองประธาน ปอมท. คนที่ 1 เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102