การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102