การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุม ปอมท. ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 อันเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ โดยที่ประชุม ปอมท. ได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีรายนามดังนี้ 1) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร วีระวัฒกานนท์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน จำนวน 5 ราย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 2. นางสาวอรดา เกรียงสินยศ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 3. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ทรัพย์ผลไทย เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน 4. นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ 5. ดร.มสารัศม์ ฤกษ์ศานติวงษ์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102