การประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 105 (2/2565) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ และนางสาวอรดา เกรียงสินยศ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมการประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กำหนดประชุม คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 105 (2/2565) ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชุมผ่านระบบ Zoom Application

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102