วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ปรัชญา
     โปร่งใสเป็นกลาง สานสามัคคี มีคุณธรรม ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี
ปณิธาน
     มุ่งมั่น บริหารจัดการ อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
     สู่องค์กรที่เป็นมืออาชีพ ทันสมัย กล้าคิดกล้าทำ สร้างความมีส่วนร่วม จริงใจ และพึ่งพาได้
พันธกิจ
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มาตรา ๓๗
กำหนดหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ไว้ดังนี้
(1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย
(3) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย
(4) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงานมหาวิทยาลัย
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย
สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102