ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง และกำหนดหน่วยเลือกตั้งซ่อม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซ่อม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมรายชื่อ กรณีพบข้อผิดพลาดได้ที่ กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทรง 1101 หรือ โทร 02 5869005 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102