สภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร พบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102