การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Microsoft Teams) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยนางสาวสุอนงค์ จงประเสริฐพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Microsoft Teams) เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102