การเสวนา ปอมท. เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"
ผศ.ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. และรองเลขาธิการ ปอมท. เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" จัดโดย ที่ประชุม ปอมท. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2663 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานคณะทำงานด้านตำแหน่งวิชาการและความก้าวหน้าวิชาชีพของนักวิจัย 2. ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3. รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ประธานคณะทำงานด้านความเป็นเลิศนานาชาติ 4. รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านธรรมาภิบาล 5. ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลด้านคุณภาพอุดมศึกษา ผุ้สนใจดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ "Download : http://www.cufst.org/index.php/95-5"

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102