การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยนางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ หัวหน้างานสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102