การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102