ประมวลภาพการประชุมวิชาการ ปอมท. และการมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ประมวลภาพการประชุมวิชาการ ปอมท. เรื่อง " กระทรวงอุดมศึกษา แก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ" และการมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น รายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และสาขาได้แก่ 1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. สาขามนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. สาขารับใช้สังคม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102