การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจรพบปะผู้บริหาร และบุคลากรประจำคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม วันที่ 15 พ.ย.60
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจรพบปะผู้บริหาร และบุคลากรประจำคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เวลา 13.15 น

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102