สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
ผศ.มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน นางสาวอรดา เกรียงสนยศ รองประธาน อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการ และสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานจำนวนหนึ่ง ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102