มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เจ้าภาพ จัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. การประชุมในครั้งนี้มีการหารือดังนี้ 1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 2. การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3. การจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี2567 4. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ปอมท.ชุดที่46 5. การรับเป็นเจ้าภาพ และกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567-2568 ในการประชุม ยังมีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ Generative AI" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. ภาพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102