ประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ.2567
นางสาวอรดา เกรียงสินยศ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางกองเพ็ชร สุนทรภักดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าร่วมประชุมสามัญ ปขมท.และประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ.2567 เรื่อง “มองย้อนสะท้อนอนาคต : การปฏิวัติการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน” : Look Back Forward: Revolutionizing Support Staff Toward Sustainable Thai Higher Education. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102