ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล
ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสร้างชื่อเสียงกับมหาวิทยาลัยให้เป็นยอมรับในแวดวงการศึกษาของไทย

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102