การประชุมประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 3/2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2567 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ ห้อปงระชุม 18427 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102