บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประเภท ข. บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากรดีเด่น พร้อมเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและได้รับเงินรางวัล ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประเภท ข. บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์ สังกัด สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ สังกัด สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102