สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริการของสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567
นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริการของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในเครือข่าย ปขมท. วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับโล่รางวัลและเข็มทองคำเชิดชูเกียรติในงานประชุมวิชาการ วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102