สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจรพบปะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง
การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102