สภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร พบปะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
การประชุมสัญจร เพื่อพบปะผู้บริหาร และบุคลากร ประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102