สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

คลังเก็บ

ขอเชิญชวนชาว มจพ. ร่วมกิจกรรม แชะ & แชร์ แสดงความรักต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับของที่ระลึก

  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ขอเชิญชวนชา …

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมศ …

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ผศ.มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณ …

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ร่วมงานวันรวมน้ำใจ มจพ. “58 ปี มจพ. ตามรอยพ่อ สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานสภาคณาจารย์และพนัก …

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ประธานสภาคณาจารย์และพนั …