สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

คลังเก็บ

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานประชุมพบปะผู้บริหาร และบุคลากรประจำสำนักหอสมุดกลาง

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แท

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานประชุมพบปะผู้บริหาร และบุคลากรประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แท

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานประชุมพบปะผู้บริหาร และบุคลากรประจำพัฒนาเทคนิคศึกษา

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แท

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” และ คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประธานสภาคณาจารย์และพ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๒

ด้วยทางสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สื่อความรู้ความเคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งสื่อความรู้ความเคลื่อนไหว ITA Inf

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2560 ผศ. มนตรี เข็มร

ขอเชิญชวนชาว มจพ. ร่วมกิจกรรม แชะ & แชร์ แสดงความรักต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับของที่ระลึก

  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ขอเชิญชวนชา