ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมฯ ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่องกำหนดวันรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งซ่อม ไม่เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551 ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อม ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 จึงเห็นควรให้ประกาศกำหนดวันรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 2 พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมฯ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เอกสารตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนเลือกตั้งซ่อม รอบ 2 (คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์).pdf


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102