ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทำให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานก่อนครบวาระ อธิการบดีจึงประกาศกำหนดวันรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้

วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ล่วงหน้า ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งซ่อมประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 ห้อง A322 อาคาร 46A

กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งซ่อมประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 ห้อง A322 อาคาร 46A

โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซ่อม ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครตามรายชื่อในบัตรเลือกตั้งซ่อม ได้ 1 ชื่อ หากเสนอแตกต่าง จากนี้ ถือเป็นโมฆะ หากไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายในช่องงดออกเสียง และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ลงคะแนนเสียง และไม่ทำเครื่องหมาย ในช่องงดออกเสียง ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเลือกตั้งซ่อมคณะศิลปศาสตร์ 2566.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการดำเนินการรับสมัคร และการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน -2566.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน 2566.doc


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102