ประกาศสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เรื่อง รายชื่อบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566
ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประเภท ก. อาจารย์ดีเด่น และ ประเภท ข. บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทั้ง 2 ประเภท สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เรื่อง รายชื่อบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566.pdf


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102