คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ฯ เรื่องการแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์ รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดปี 2565-2567
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานขึ้นตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด 5 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2565-2567 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีอธิการบดีเป็นผู้นัดหมายการประชุมเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผลการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน ปรากฏผลดังนี้

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้แก่ นางสาวอรดา เกรียงสินยศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้แก่ นางสาวพันธุ์ทิพย์ ทรัพย์ผลไทย สังกัด คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดปี 2565 - 2567 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 โดย ประธาน รองประธาน และเลขาธิการ มีวาระตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102