การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. และพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลพระราชทาน "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2565
สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ขอเชิญชวนนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565

ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง New Opportunities and Challenges: Thai Higher Education into the Virtual World”

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

พบกับกิจกรรม
• พิธีเปิดการประชุมและพิธีรับโล่รางวัลเกียรติยศ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท.ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
• ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
• เส้นทางการเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ)
• เสวนา เรื่อง “ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง…” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
• การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและเยี่ยมชมโปสเตอร์แสดงผลงาน

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ โดยลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ที่
เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/cufst2022/?page=register
เพื่อนำเสนอภายใต้หัวข้อ ดังนี้

• วิทยาศาสตร์สุขภาพ
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• ศิลปกรรมศาสตร์
• นวัตกรรมเพื่อชุมชน และรับใช้สังคม
• วิจัยจากงานประจำ-วิจัยในชั้นเรียน

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceeding) ซึ่งบทความในแต่ละสาขาที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal) และ Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia
เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน(ล่วงหน้า) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (ปกติ) วันที่ 16-23 กันยายน 2565
ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565
ประกาศผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
ส่งผลงานฉบับแก้ไข ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เปิดระบบลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2565
รายละเอียดต่าง ๆ และอัตราค่าลงทะเบียน ดูข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/cufst2022/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ โทร 087-7744-419
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ โทร 087-3935-912
E-mail: cufst2022@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.cufst.org/2021-08-28-03-34-56สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102