ประกาศผลการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนชุดปัจจุบันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งลง ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นั้น บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยจึงประกาศ ผลการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำส่วนงานต่าง ๆ จำนวน 25 ราย ตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดเอกสาร Scan110865.pdf


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102