ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
ประจำส่วนงานต่าง ๆ
----------------------------
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกคณาจารย์และพนักงาน แทนชุดเดิมที่จะครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น.– 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกคณาจารย์และพนักงานประจำส่วนงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จึงเห็นสมควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำ ส่วนงานต่าง ๆ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดส่วนงาน ทั้งสิ้น 25 ส่วนงาน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ประกาศของส่วนงาน หรือที่ www.senate.kmutnb.ac.th และหากพบข้อผิดพลาด สามารถแจ้งขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายชื่อได้ที่ ฝ่ายบุคคลของส่วนงาน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 1 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 2 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 3 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 4 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 5 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 6 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 7 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 8 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ TGGS.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 9 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ วิทยาลัยนานาชาติ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 10 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 11 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ บัณฑิตวิทยาลัย.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 12 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 13 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 14 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 15 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ สำนักหอสมุดกลาง.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 16 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ สำนักวิจัย ฯ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 17 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 18 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ สถาบันสหกิจศึกษา ฯ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 19 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ สำนักงานอธิการบดี.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 20 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 21 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 22 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 23 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะบริหารธุรกิจ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 24 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 25 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม.pdf


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102