ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำส่วนงาน

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จึงเห็นสมควรประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำส่วนงานต่าง ๆ จำนวน 25 ส่วนงาน ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารที่แนบ
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญบุคลากร ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการ ในสังกัดส่วนงาน จำนวน 25 ส่วนงาน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้ที่ประกาศของส่วนงาน หรือที่ www.senate.kmutnb.ac.th และขอเชิญไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ สถานที่ที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ฯ กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565


ดาวน์โหลดเอกสาร 1ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 2ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 3ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 4ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 5ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 6ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 7ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 8ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ TGGS.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 9ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ วิทยาลัยนานาชาติ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 10ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 11ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ บัณฑิตวิทยาลัย.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 12ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 13ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 14ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 15ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ สำนักหอสมุดกลาง.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 16ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 17ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 18ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ สถาบันสหกิจศึกษา ฯ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 19ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ สำนักงานอธิการบดี.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 20ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 21ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 22ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 23ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะบริหารธุรกิจ.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 24ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 25ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ฯ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม.pdf


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102