ขอเชิญส่วนงาน เสนอชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อเข้าคัดเลือกให้เป็น "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566"
ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านละ 1 คน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบริการดีเด่น 2. ด้านบริหารดีเด่น 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น และ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมโล่เกียรติคุณ และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ” ของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ส่วนงานที่ประสงค์จะเสนอชื่อ ฯ สามารถดำเนินการโดย 1. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการเสนอชื่อ ในรูปแบบไฟล์ .doc ได้ที่ "เอกสารดาวน์โหลด" 2. จัดพิมพ์ข้อมูลประวัติและผลงานลงในไฟล์แบบฟอร์มที่กำหนด 3. จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นเอกสารขนาด A4 จำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้นและหัวหน้าส่วนงานตามลำดับ และสแกนเอกสารทั้งหมดลงในแผ่นดีวีดี หรือ Flash Drive ที่บรรจุไฟล์ผลงาน (ไฟล์.pdf) 4. จัดส่งแบบเสนอชื่อและประวัติผลงาน พร้อมแผ่นดีวีดี/Flash Drive ไปที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ห้อง 705-706 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. 1101, 1102 หรือเบอร์มือถือ 081 922 5073สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102