ขอเชิญส่วนงานวิชาการ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566"
ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2. สาขาสังคมศาสตร์ 3. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และ 4. สาขารับใช้สังคม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ส่วนงานที่ประสงค์เสนอชื่อ ฯ เข้ารับการคัดเลือกสามารถดำเนินการโดย 1. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการเสนอชื่อ.doc ได้ที่ "เอกสารดาวน์โหลด" 2. จัดพิมพ์ข้อมูลประวัติและผลงานลงในไฟล์แบบฟอร์มที่กำหนด 3. จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นเอกสารขนาด A4 จำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้นและหัวหน้าส่วนงานตามลำดับ และสแกนเอกสารทั้งหมดลงในแผ่นดีวีดี หรือ Flash Drive ที่บรรจุไฟล์ผลงาน (ไฟล์.pdf) 4. จัดส่งแบบเสนอชื่อและประวัติผลงาน พร้อมแผ่นดีวีดี/Flash Drive ไปที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ห้อง 705-706 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. 1101, 1102 หรือที่เบอร์มือถือ 081 922 507สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102