กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนชุดเดิมที่จะครบวาระ
เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามความในข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศกำหนดวัน รับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร ระหว่างวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิธีการสมัคร
- ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์
www.senate.kmutnb.ac.th
- สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล ของส่วนงานต้นสังกัด
- สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ณ กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ห้อง 705-706 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
หลักฐานประกอบการรับสมัคร มีดังนี้
1 สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. กำหนดวัน เวลา และวิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
- กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ล่วงหน้า ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ณ กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ห้อง 705 - 706 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มจพ. กรุงเทพ ฯ
ณ กองงาน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ณ กองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า กรุณาส่งเอกสารการอนุมัติไปราชการ หรือใบนัดทางการแพทย์ ล่วงหน้า ภายในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.
- กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หน่วยเลือกตั้งประจำส่วนงาน ดังนี้
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้ง มจพ. กรุงเทพ ฯ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้ง มจพ. ปราจีนบุรี
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้ง มจพ. ระยอง

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และเลือกตั.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน 2565.doc


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102