ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งซ่อมเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102