ใบสมัครรับเลือกตั้ง (ซ่อม) สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานประจำส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102