การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 11 (3/2565) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 103 (3/2565) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
การประชุมกรรมการบริหารและการประชุมสมัยสามัญ ปขมท. นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและสื่อสารองค์กร ปขมท. เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภาพนักงาน เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ครั้งที่ 11 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 103 ณ ห้องประชุม 805 และ 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102