การประชุมกรรมการบริหารและกรรมการสามัญ ปขมท. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
การประชุมกรรมการบริหารและกรรมการสามัญ ปขมท.ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9 (1/2565) และ ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 101 (1/2565) ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิทัล เป็นประธานเปิดงาน และ และ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “จะ Re (skill) หรือ Up (skill) อย่างไรดีในยุค Disruption”

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102