การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมชาโต้ เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผศ. ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 18 -20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมชาโต้ เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ รศ. ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้เข้าประชุมในรูปแบบออนไลน์

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102