สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปรัชญา
โปร่งใสเป็นกลาง สานสามัคคี มีคุณธรรม ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี

ปณิธาน
มุ่งมั่น บริหารจัดการ อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์
สู่องค์กรที่เป็นมืออาชีพ ทันสมัย กล้าคิดกล้าทำ สร้างความมีส่วนร่วม จริงใจ และพึ่งพาได้

พันธกิจ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มาตรา ๓๗
กำหนดหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ไว้ดังนี้
(1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย
(3) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย
(4) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงานมหาวิทยาลัย
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย

ตราสัญลักษณ์

logo senage