ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัญจร เพื่อพบปะผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

การประชุมสัญจร พบปะคณะกรรรมการประจำส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากร มจพ. ปราจีนบุรี

การรับสมัครและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

กำหนดการประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559

สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559